Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Diversiteit en inclusiviteit | <br /> <b>Deprecated</b>: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in <b>/home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php</b> on line <b>1745</b><br /> Groenlinks Gelderland
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php on line 1745

Diversiteit en inclusiviteit

 • Iedereen hoort erbij: inclusie!

  Iedereen moet mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven. Gelderland hoort een écht inclusieve provincie te zijn. Inclusie in Gelderland kan stukken beter en hoort vanzelfsprekend te worden binnen het beleid van de provincie en de partners waar de provincie mee samenwerkt. Voor GroenLinks is inclusie allang vanzelfsprekend. Dat iedereen mee kan doen in Gelderland overstijgt de ideologie van een politieke partij.

 • Diversiteit en inclusie

  De termen diversiteit en inclusie worden vaak door elkaar gebruikt en dat is begrijpelijk. Beide thema’s leven momenteel erg in de maatschappij en vooral binnen (grote) organisaties worden ze steeds belangrijker. Toch hebben deze twee woorden nét een andere betekenis.

 • Respect voor verschillen

  Diversiteit gaat over alle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het gaat om zowel zichtbare verschillen, zoals bijvoorbeeld aan leeftijd, sekse, huidskleur, een lichamelijke beperking. Maar ook onzichtbare verschillen, zoals cultuur, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, talenten in je werk, je belastbaarheid of je persoonlijkheid.

  Wat nog weleens gebeurt is dat deze kenmerken als losstaand van elkaar worden gezien. Het gevaar bestaat dan dat iemands identiteit wordt gereduceerd tot bijvoorbeeld ‘diegene met een beperking’, of ‘die activist’. Terwijl juist iedereen verschillende kenmerken in zich heeft.
  Waar het bij diversiteit om gaat is dat de verschillen tussen mensen er juist mogen zijn en worden gerespecteerd. Diversiteit brengt immers verschillen in opvattingen en werkstijl met zich mee.

 • Werkelijk betrekken

  Wat is dan precies inclusie en hoe ziet dat eruit? Het is een term die vanuit Amerika is komen overwaaien en daar in een adem wordt gebruikt met het begrip diversiteit. Men spreekt van D&I – Diversity & Inclusion.
  Het is niet exclusie (mensen uitsluiten), niet segregatie (mensen uitsluiten en actief in aan ander sub cluster zetten) en niet integratie (mensen als sub cluster opnemen). Inclusie is mensen werkelijk betrekken, insluiten, opnemen in de groep. Het zegt dus iets over hoe we met diversiteit omgaan.

 • Diversiteit is niks zonder inclusie

  Diversiteit gaat dus over ‘de mix’, de verschillen. Inclusie over hoe we met ‘de mix’, de verschillen omgaan. Diversiteit gaat over aantallen en percentages. Inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels. Soms leidt meer diversiteit zelfs tot meer problemen. Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van de diversiteit in een team of organisatie en niets doet aan het verbeteren van de inclusie, dan is de kans groot dat er meer conflicten komen. Miscommunicatie, onzekerheid, ongelijkheid, het zijn allemaal voorbeelden van de gevolgen die diversiteit zonder inclusie kan hebben. Omdat niet iedereen zich thuis voelt of gezien wordt en persoonlijke kwaliteiten niet 100 procent kan inzetten.

  GroenLinks vindt dat het hogere collectieve doel, dat ieder verbindt, centraal staat en mensen de vrijheid moeten krijgen om mee te denken hoe dit doel het beste te behalen. Daarmee is inclusie niet iets voor ‘erbij’.

 • Actieve rol van de provincie

  GroenLinks wil dat Provincie Gelderland zich actief toont om de samenleving diverser en inclusiever te maken. Uiteraard door zélf het goede voorbeeld te geven en daarover regelmatig te publiceren. Maar ook door via subsidievoorwaarden, prestatieafspraken en dergelijke een vaste lijn te volgen.

 • Bestrijden van discriminatie

  GroenLinks wil dat er een einde komt aan elke vorm van discriminatie. Het hoort geen verschil te maken welke afkomst, geaardheid, genderidentiteit en -expressie, geloof, taal, culturele achtergrond en gebruiken je hebt. De kernboodschap is dat we elke uitsluiting door vooroordelen willen tegengaan.

  Het aantal antisemitische incidenten is de laatste jaren zorgwekkend toegenomen. GroenLinks wil dat via provinciale programma’s meer aandacht aan de Holocaust, hedendaags antisemitisme en de Joodse geschiedenis en cultuur wordt gegeven.

  GroenLinks wil ook geen moslimhaat. Daar waar mogelijk ondersteunt de Provincie programma’s tegen moslimdiscriminatie, bedreigingen en vernielingen van islamitische gebouwen zoals moskeeën. Datzelfde geldt voor uitingen richting asielzoekers en statushouders.

  Arbeidsmigranten krijgen kansen om zichzelf te ontplooien en hier een leven op te bouwen. De provinciale expertise en ondersteuning van expats wordt ook ingezet voor arbeidsmigranten.

Programmapunten

Provincie Gelderland toont een actieve rol in de ontwikkeling van een steeds inclusievere samenleving.

Provincie Gelderland draagt actief uit dat iedereen erbij hoort en gelijke kansen hoort te krijgen. Dat geldt ook voor de provinciale organisatie.

Voor discriminatie en voor uitsluiting op basis van vooroordelen is geen plaats. GroenLinks wil dat Provincie Gelderland gerichte beleidsacties opzet om discriminatie tegen te gaan. Dat is met name nodig voor antisemitisme, moslimhaat en het discrimineren van nieuwe Nederlan-ders, statushouders en arbeidsmigranten.

De provincie zorgt voor goede en gerichte communicatie over beleid en uitvoering. GroenLinks wil dat iedereen op begrijpelijke wijze kennis kan nemen van informatie zonder dat daarvoor uitgebreide digitale vaardigheden nodig zijn. Menselijk contact moet altijd mogelijk zijn naast websites, chatbots en online formulieren. Voor schriftelijke communicatie is het taalniveau B1 wenselijk en zo nodig wordt in meerdere talen gecommuniceerd.

Provincie Gelderland geeft het goede voorbeeld door in haar personeelsbeleid aandacht te besteden aan de positie van diverse groepen in het personeelsbestand (behoeften, taalgebruik, inclusieve aanspreekvormen, ouderschapsverlof).

GroenLinks wil dat de provincie in alle eigen besluiten, in alle situaties waar zij opdrachtgever of subsidieverstrekker is, rekening houdt met noodzakelijke voorzieningen voor mensen die een belemmering ervaren van welke aard dan ook. GroenLinks wil een duidelijk beleid van de provinciale organisatie voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking.

De provincie pakt institutioneel racisme aan. Etnisch profileren bij provinciale instellingen wordt voorkomen en tegengegaan. Daarbij komt er een meldcode voor provinciale ambtenaren. Anti-discriminatie is leidend bij de provinciale contacten en steun aan evenementen en organisaties.

Het VN-verdrag Handicap wordt de norm voor de manier waarop Provincie Gelderland het openbaar vervoer, de publieke ruimte, bedrijfsruimten en overheidsgebouwen breed toegankelijk maakt voor ouderen en mensen met een beperking. Ervaringsdeskundigen worden betrokken in het volledige beleidsproces.

De provincie koppelt aan de dagen waarop de regenboogvlag gehesen wordt evenementen en besteedt via haar communicatiekanalen aandacht aan de positie van LHBTIQ+-Gelderlanders i.s.m. haar partners.

In de contacten en programma’s met gemeenten brengt de provincie als Regenboogprovincie diversiteit en inclusie proactief onder de aandacht en jaagt activiteiten en beleid op dit gebied aan.

GroenLinks wil dat de provincie ook in de komende statenperiode het tweejaarlijks onderzoek naar ervaringen en het welzijn van LHBTIQ+- inwoners voortzet en de uitkomsten proactief naar de gemeenten communiceert.

Gelderland creëert als Regenboogprovincie en als werkgever een LHBTIQ+-vriendelijke werkvloer o.a. door actief aandacht te besteden aan bewustwording en belangrijke dagen als Coming Out Day, Pride en Diversity-day.

De provincie ondersteunt de LHBTIQ+-gemeenschap in de partnerregio Lubelskie (PL) en continueert de bestuurlijke gesprekken over de positie van deze groep.

De provincie besteedt op gepaste wijze aandacht aan Keti Koti (op 1 juli) en ontwikkelt samen met partners activiteiten in het kader van 2023 als het gedenkjaar van 150 jaar beëindiging door Nederland van de Trans-Atlantische slavernij.

Provincie Gelderland besteedt passend aandacht aan de bevrijding van Nederlands-Indië en onafhankelijkheid van Indonesië op 15 en 17 augustus.

Als de provincie algoritmes gebruikt voor de beoordeling van gegevens van inwoners moeten deze algoritmes transparant zijn en vermeld worden in een openbaar algoritmeregister. De provincie laat die algoritmes toetsen op discriminerende en andere nadelige effecten.


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php on line 1745