Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Economie | <br /> <b>Deprecated</b>: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in <b>/home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php</b> on line <b>1745</b><br /> Groenlinks Gelderland
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php on line 1745

Economie

 • Brede welvaart gaat boven winst

  GroenLinks wil bijdragen aan een regionale economie waar brede welvaart belangrijker is dan snelle winst. Sociale en circulaire ondernemingen die een zetje in de rug kunnen gebruiken, kunnen putten uit een door de provincie opgericht investeringsfonds.

  De regionale ontwikkelingsmaatschappijen waar de provincie aan deelneemt, gaan meer sociale en duurzame eisen stellen aan de leningen en investeringen die daaruit gefinancierd worden. Ook worden werknemerscoöperaties ondersteund, dat zijn bedrijven waar werknemers mede-eigenaar zijn. Daarnaast wil de provincie meer sturen op hoe bedrijventerreinen worden benut.

  Vergunningen worden verleend aan bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan goede banen en een economie binnen ecologische grenzen. Zo wordt voorkomen dat grote distributie- en datacentra met beperkte werkgelegenheid zich vestigen.

 • Toerisme

  In het verleden is in Gelderland gewerkt aan een zo groot mogelijke toerisme-sector. De rust en ruimte waarvoor velen de Veluwe bezoeken komt echter in het gedrang door de vele auto’s, fietsen en honden die zij met hun te hoge aantallen meebrengen.
  Sommige natuurgebieden kunnen deze druk niet meer aan. GroenLinks ziet de kwaliteit van de natuur als randvoorwaarde: als de natuur achteruitgaat, kan niemand er meer van genieten. Dus moet er een herverdeling plaatsvinden van de toeristische druk: wég van de meest kwetsbare gebieden. Als sommige natuur daarvoor afgeschermd moet worden van de meest schadelijke gebruikers, moet deze keuze gemaakt kunnen worden.

  De toekomst van toerisme in Gelderland is kleinschaliger en nauwer verbonden met de directe omgeving. Voor boeren midden in een transitie naar een duurzame en natuurinclusieve bedrijfsvoering is uitbreiding naar toerisme een goede manier om een boterham te verdienen. Zulke kleinschalige ontwikkelingen moeten mogelijk zijn, zolang het niet in beschermde natuur plaatsvindt.

 • Schone economie met werk voor iedereen

  Goede banen voor iedereen, eerlijke inkomens, welzijn en gezondheid; dat hoort bij brede welvaart volgens GroenLinks. Voorwaarde daarbij is dat we de aarde niet verder uitputten en dus duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is de hoogste tijd om te investeren in een nieuwe economie.
  Een economie die inclusief is: goede banen en eerlijke inkomens voor iedereen. De provincie speelt een sleutelrol in het aanjagen van de groene en sociale economie die GroenLinks voor ogen heeft.

  Onze economie moet drastisch veranderen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. GroenLinks wil daarom vol inzetten op de circulaire economie en op natuurinclusief ondernemen. Gelderland heeft veel innovatieve ondernemers die ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Die positieve ondernemerskracht willen we graag stimuleren. Het betekent overigens ook dat we van sommige energie-intensieve sectoren afscheid moeten nemen, denk aan glastuinbouw voor bloemen. Wij vinden het een van de belangrijkste taken van de provincie om in deze ontwikkelingen het voortouw te nemen en haar regierol waar te maken.

 • Circulaire economie sterker stimuleren

  Afval bestaat niet, dat is het uitgangspunt dat we blijven hanteren. Ook het initiatief van een Gelderse Grondstoffenbank ondersteunen we van harte: hiermee wordt op termijn 100% recycling mogelijk in de bouw- en wegensector. Bovendien kunnen gemeenten rekenen op onze steun bij hun taak om het aandeel restafval terug te brengen tot 30 kg per huishouden per jaar.

 • We zijn samen verantwoordelijk!

  Nederland is nog altijd een van de meest vervuilende economieën van Europa én bijna het slechtste jongetje van de klas als het gaat om klimaatmaatregelen. Bovendien verdwijnt elders in de wereld op grote schaal bos om soja te kunnen verbouwen dat wij aan ons vee voeren. Door hier zo goedkoop mog elijk uit te willen zijn, werken in andere landen mensen tegen zeer lage lonen en in slechte omstandigheden. Boeren die zich in andere landen niet aan milieu en dierenwelzijnsregels hoeven houden, produceren daar tegen afbraakprijzen, waardoor ook onze ag rarische sector in de problemen komt.

  GroenLinks wil dat de Gelderse economie eerlijker wordt. Daar hoort bij: circulair en afvalloos werken, in hoog tempo vervuiling en broeikasgassen omlaag brengen en duurzame landbouw ontwikkelen, zoals we elders in dit programma al bepleiten. Vergunningen voor activiteiten die interen op hulpbronnen worden niet zomaar afgegeven, het bestaande interende gebruik moet worden teruggebracht. GroenLinks zal dit sterk blijven stimuleren, waar het maar kan.

 • Zorgen voor een sociale basis

  Een stevige sociale basis en bescherming van natuur en milieu zorgen voor een duurzame economie, die ook in de toekomst houdbaar is en waarin iedereen mee kan doen.

  In plaats van een economisch systeem dat de natuur uitput en vervuilt en waarin welvaartverschillen groeien en sociale ongelijkheid daarmee ook.

  Wat we willen bereiken is een economie waarin we stabiel voorzien in basisbehoeften als wonen, energie, water, onderwijs, voedselvoorziening, gezondheidszorg, mobiliteit zónder dat de grenzen van de ecologische draagkracht worden overschreden. De inrichting van de samenleving van nu doet op die manier geen beroep op de hulpbronnen van de generaties van straks.

 • Samenwerking in de grensregio

  Een belangrijk deel van onze provincie grenst aan Duitsland en het vrije economische verkeer is in de grensregio dagelijkse praktijk. Belangrijke publieke voorzieningen kunnen grensoverschrijdend worden gebruikt, maar dat vraagt om afstemming van regelgeving. Nu werken verschillen in wet- en regelgeving en bekostiging tussen de beide landen nog belemmerend. In het belang van bewoners en bedrijven in dat gebied willen we investeren in optimale samenwerking, met een sterk accent op energietransitie en werkgelegenheid.

Programmapunten

In Gelderland wordt de samenhang tussen het beschermen van natuur en milieu en een stevige sociale basis erkend als voorwaarde voor een duurzame economie waarin iedereen mee kan doen. Deze gedachte krijgt een centrale plek in beleid.

We spelen een rol in de circulaire economie door een kader te bieden aan bedrijven voor de afbouw, ombouw en opbouw van bestaande economische activiteiten. Om het mkb circulair te laten werken zet de provincie wet- en regelgeving in, stimuleren we innovatie, werken we met investerings-maatschappijen en brengen we expertise bij elkaar. De provincie zet een investeringsfonds op om sociale ondernemingen te ondersteunen.

De provincie steunt de start van projecten voor het realiseren van korte voedsel-ketens (met natuurinclusieve landbouw) om een lokale economie te stimuleren en ook gezond gedrag te bevorderen.

We willen een Programma Circulaire Economie dat Gelderse initiatieven verbindt en aansluit op de landelijke aanpak, zodat Gelderland werkelijk een afvalloze provincie wordt.

We zorgen voor een adequate ondersteuning van Gelderse energie-coöperaties.

Provinciale vergunningen worden aan- gescherpt en er wordt streng gehandhaafd bij de bedrijven die overlast geven, regels overtreden en een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving.

We willen een heroverweging van de concentratie van logistieke bedrijven in het rivierenland, om de ‘verdozing’ van het landschap een halt toe te roepen.

Zandwinning moet veel minder gemakkelijk worden toegestaan dan nu het geval is. De toets op biodiversiteit in het vergunningsspoor voor zandwinning moet belangrijker worden en meer onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen voor het landschap en de natuurontwikkeling op de bodem van de plassen.

GroenLinks wil het behoud van natuur voor huidige en toekomstige generaties vooropzetten bij het toerismebeleid. De draagkracht van het natuurlijke systeem is leidend.

De provincie investeert in de toegankelijkheid van natuur, zodat de natuur voor iedereen bereikbaar is, ook als je van een rolstoel gebruik maakt.

GroenLinks wil de meest kwetsbare natuurgebieden beschermen tegen schadelijk recreatief gebruik.

De provincie stimuleert en faciliteert toerisme in Gelderland, gebaseerd op de uitgangspunten ‘rust, ruimte en natuur’. GroenLinks wil geen nieuwe vakantieparken, extra attractieparken of bouw van gondelbanen in Gelderland.

Geen uitbreiding, maar herstructurering, modernisering, comfort, verduurzaming en energieneutraal maken van vakantieparken in Gelderland.

De praktijk om via inkoopbeleid van de Provincie meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen (social return) moet worden voortgezet en versterkt. De provincie stelt zich daarnaast op als voorbeeldwerkgever.

GroenLinks is voorstander van het opzetten van een publiek toegankelijk sensorregister, waarin sensoren in de openbare ruimte worden opgenomen, voor elke camera en sensor waarvoor dit mogelijk is.

Bij ICT-aanbestedingen spelen de kwaliteitsnormen, privacy-standaarden, open-source-software en duurzaamheid een leidende rol naast de kosten.


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/id5096/domains/verkiezingsprogrammagroenlinksgelderland.nl/public_html/wp-includes/kses.php on line 1745